Algemene Voorwaarden

01. Algemeen
FLO coaching is opgericht door Floris Wolswijk en Lotte Merijn Boekhout. De trajecten bij Floris Wolswijk worden uitgevoerd door Blossom ACT BV (Blossom). Blossom is opgericht door Floris Wolswijk, gevestigd in Anna Paulowna en ingeschreven bij de KvK onder nummer 64496929.

02. Definities

 • Opdrachtnemer: FLO Coaching
 • Coach: Floris Wolswijk, eigenaar van Blossom. 
 • Klacht: Het individu van 21 jaar of ouder dat een begeleidingstraject aan gaat met de coach.
 • Opdrachtgever: Het bedrijf of de instelling die één of meerdere werknemers laat begeleiden door de coach en daarmee verantwoordelijk is voor de betaling van de begeleiding.
 • Truffels: de in Nederland legaal in winkels verkrijgbare sclerotia van schimmels die de psychoactieve stof psilocybine bevatten.

03. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met FLO Coaching, en daarmee in verband houdende handelingen.

04. Coachtraject 

 1. De coach biedt professionele begeleiding aan gezonde volwassenen die psilocybine truffels in een veilige context willen gebruiken.
 2. Een coachingstraject bij FLO Coaching bestaat uit:
  1. Een online screening en kennismakingsgesprek waarmee de coach inschat of een ervaring met truffels veilig en gepast is voor de klant. 
  2. Een of meerdere voorbereidingsgesprekken waarin de coach uitleg geeft over de sessie en over de effecten van de truffels. De klant kan diens verwachtingen, vragen en intenties voor de sessie bespreken.
  3. De begeleide truffelsessie, die 6 tot 9 uur in beslag neemt, waarin de coach een veilige omgeving creëert en waarborgt en de hele dag aanwezig is voor de klant. De dag begint met een voorbespreking (voordat de klant de truffels inneemt) en eindigt met een nabespreking (nadat de truffels zijn uitgewerkt).
  4. Een kort contactmoment (via sms, whatsapp) de dag na de sessie, om te peilen hoe het met de klant gaat. 
  5. Een of meerdere integratiegesprekken waarin de klant diens ervaringen kan nabespreken en waarin de coach tips geeft voor de integratie van de ervaring. 
 1. Een coachingstraject bestaat niet uit:
  1. Het op enige manier bereiden van de truffels. De truffels worden (vers) geconsumeerd zoals ze uit de winkel komen.
  2. Het aanbieden van illegale alternatieven voor truffels. 
  3. Het vervoeren van de klant. De klant zorgt zelf voor vervoer terug naar huis, na de sessie. Als de truffels zijn uitgewerkt is deelname aan het verkeer wel toegestaan (d.w.z.: geen wettelijke overtreding) maar niet wenselijk (i.v.m. mogelijke moeheid en overgevoeligheid). Dit logistieke punt wordt besproken tijdens het voorbereidingsgesprek.
  4. Het verstrekken van nazorg ná het het laatste afrondende integratiegesprek. 
 1. Voorafgaand aan het de voorbereidingsgesprekken vindt een online screening en kennismaking plaats. Deze screening bestaat uit een vragenlijst die de klant online invult. Een medische screening maakt onderdeel uit van deze intake en bestaat uit een aantal vragen over onder andere de medische voorgeschiedenis en eventueel medicatiegebruik van klant. Op basis van de screening en kennismaking bepaalt de coach of hij / zij deelname geschikt en veilig acht voor klant. Indien deelname in dit stadium wordt afgeraden of ontzegd door de coach, komt daarmee het coachtraject te vervallen. De klant is geen betaling verplicht.
 2. Bovenstaande beschrijving van het coachingstraject is alleen van toepassing op 1-op-1 sessies en duo-sessies. Voor groepssessies gelden andere trajectbeschrijvingen, die de coach per keer met de deelnemers deelt.

05. Vertrouwelijkheid en privacy

 1. De klant en de coach zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De coach behoudt zich het recht voor om de geheimhouding te doorbreken in het geval er zich een (medische) noodsituatie voordoet tijdens de sessie en als de coach zich voor zijn / haar eigen veiligheid of die van de klant genoodzaakt voelt vertrouwelijke informatie te delen met derden, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend medisch personeel.
 3. De coach waarborgt de privacy van de klant en gaat zorgvuldig om met de door klant verstrekte gegevens. Een gedetailleerde omschrijving van welke gegevens worden verzameld en op welke termijn ze worden vernietigd is te vinden in de privacyverklaring van FLO Coaching.

06. Audio opname

 1. Uit veiligheidsoverwegingen kan er in overleg met de klant een audio-opname worden gemaakt van de begeleide truffelsessie. Deze mp3 opname wordt gemaakt met een voicerecorder die niet verbonden is met het internet. De opnames worden offline bewaard. Door deel te nemen aan een begeleide truffelsessie stemt deelnemer in met het maken van deze opname. Voorbereidings- en integratiegesprekken worden niet opgenomen.
 2. De klant kan na afloop van de sessie desgewenst een kopie van de audio-opname opvragen. Op verzoek kan het mp3-bestand worden verstuurd via WeTransfer. De klant mag de opname niet online delen of verspreiden zonder expliciete toestemming van coach.

07. Risicofactoren 

 1. Het gebruik van psilocybine truffels wordt afgeraden als er sprake is van:
  1. Antidepressiva of andere medicijnen die een interactie hebben met truffels
  2. Een psychiatrische diagnose / aandoening
  3. Een overwerkt trauma uit de (vroege) jeugd
  4. Een (familie) geschiedenis van psychose
  5. Een familielid met schizofrenie
  6. Hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten
  7. Epilepsie 
  8. Zwangerschap of het geven van borstvoeding
 1. Bovenstaande risicofactoren zullen besproken worden tijdens het kennismakingstraject. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om eventuele risicofactoren die op hem/haar van toepassing zijn te bespreken met de coach en eerlijk te zijn over zijn/haar psychische en somatische gezondheid.
 2. De coach is geen arts of psychotherapeut en kan geen passende begeleiding en/of nazorg bieden in het geval van onderliggende psychische en/of psychiatrische problematiek en/of somatische klachten. 
 3. De trajecten die FLO coaching aanbiedt kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische of psychiatrische consulten en behandelingen.

08. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. De coach zal zijn/ haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten. De coach heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting. De begeleiding van FLO Coaching is resultaatgericht, maar zonder de oplossing of het resultaat te kunnen garanderen. De verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelen en het resultaat ligt bij de klant, en bij niemand anders.
 2. De klant gaat  de truffel sessie op  eigen risico en verantwoordelijkheid aan. Dit betekent dat de  klant de volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn ervaring tijdens de sessies en de gevolgen daarvan. De coach kan de effecten van de psilocybine-ervaring niet anticiperen of beheersen, en de klant draagt de risico’s die gepaard gaan met psychedelisch gebruik. De klant kan de keuze tot het nemen van psychedelische truffels tot moment van inname nog intrekken.
 3. Deelname is geheel op eigen risico. De coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor somatische en/of psychische klachten die ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de schade rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van coach. 
 4. De coach is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die deelnemer of opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens het begeleidingstraject. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. De coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele (indirecte) schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen van deelnemer, tenzij de schade rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van coach. 
 6. De coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de ruimte of inboedel van de ruimte die in naam van klant gehuurd wordt als locatie voor de sessie, tenzij de schade rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van coach.
 7. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor de vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
 8. In het geval van schade aan de praktijkruimte of aan eigen inboedel zal de coach een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de klant.

09. Begeleidingsovereenkomst

Truffelsessies vinden uitsluitend plaats na ondertekenen van een begeleidingsovereenkomst. Met het tekenen van die overeenkomst, verklaart de klant, akkoord te gaan met de kaders van de coachingsopdracht zoals uiteengezet in de ondertekende overeenkomst en in overeenstemming met de algemene voorwaarden. 

10.  Weigering 

 1. De coach behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren als zij de veiligheid van zichzelf of klant niet kan waarborgen. 
 2. Als tijdens of na de voorbereidingsgesprekken blijkt dat het coachingstraject toch niet geschikt is voor de klant, dan zal de coach dit mondeling vermelden en desgewenst ook schriftelijk. De geplande truffelsessie wordt daarmee geannuleerd. De klant is in dat geval het bedrag voor losse coachsessie(s) verschuldigd aan coach voor de gemaakte onkosten en de geïnvesteerde tijd.
 3. De coach behoudt zich het recht om te weigeren de klant te begeleiden bij aanvang van de sessie. Bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) als de klant onder invloed van alcohol of drugs naar de sessie komt, tekenen vertoont van psychose of een andere psychiatrische aandoening of intimiderend gedrag vertoont. De truffelsessie wordt dan per direct geannuleerd en de coach rekent hiervoor de volledige kosten. 

11. Investering en betalingsvoorwaarden

 1. De actuele tarieven voor de geboden diensten staan vermeld op de website www.flocoaching.nl of zijn op te vragen bij de coach. 
 2. Indien begeleiding plaatsvindt buiten Anna Paulowna, brengt de coach reiskosten en eventueel accommodatiekosten in rekening. Deze komen bovenop het bedrag dat hierboven beschreven is. Dit soort extra kosten worden vooraf in een schriftelijke offerte gedeeld met de klant.
 3. Voor de betaling ontvangt de klant een factuur. De klant of opdrachtgever is verplicht om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van de coach. De factuur dient minimaal één week voor de begeleide truffelsessie betaald te zijn. 
 4. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, dan stuurt FLO Coaching een betalingsherinnering. Wordt hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is FLO Coaching genoodzaakt om de vorderingen, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen (conform de wet) volledig voor de rekening van de opdrachtgever. Bij uitblijven van de betaling is FLO Coaching gerechtigd verdere afspraken op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

12. Afmeld- en annuleringsbeleid

 1. Voorbereidings- en integratiegesprekken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd en tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet.  
 2. Indien de afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd of als klant niet op de afspraak verschijnt dan wordt het volledige bedrag voor een losse afspraak in rekening gebracht. 
 3. Een begeleide truffelsessie kan tot 14 dagen van tevoren kosteloos worden verzet of geannuleerd. Bij het verzetten van de begeleide truffelsessie dient de klant wel rekening te houden met een mogelijke wachttijd voor het inplannen van een nieuwe sessie. 
 4. Een begeleidde truffelsessie die binnen 14 dagen voor aanvang van de sessie wordt geannuleerd wordt volledig in rekening gebracht. Het bedrag voor de begeleide truffelsessie wordt volledig gefactureerd en daarmee vervalt het recht op restitutie. 
 5. Bij het verzetten van een truffelsessie tussen de 14 dagen en 48 uur voor aanvang van de sessie brengt de coach een percentage van 25% in rekening. Bij annuleringen binnen 48 uur brengt de coach een percentage van 75% in rekening. Als de klant niet op de sessiedag verschijnt dan worden de volledige kosten in rekening gebracht. 
 6. Mocht de klant op de sessiedag verschijnen, maar toch besluiten om de truffels niet te nemen dan is dat de deelnemers goed recht. De coach kan als alternatief een coachsessie en ontspannen meditatieve muziekreis aanbieden van ongeveer 3 tot 4 uur. De coach brengt een percentage van 75% in rekening. 

13. Overmacht

In geval van overmacht bij de coach zal hij/zij daarvan direct mededeling doen aan klant en opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden haar verplichtingen opgeschort. In het geval van overmacht hebben beide partijen het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De coach zal dan het reeds betaalde bedrag terug storten. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan, ziekte aan de zijde van coach.

14. Toepasselijk recht & Beroepsvereniging

 1. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  Bij een klacht wordt de klant of opdrachtgever verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met de coach. 
 2. De coach is aangesloten bij de “Guild of Guides” – een beroepsvereniging voor begeleiders die met legale psychedelische middelen werken. Dit betekent dat coach de gedragsregels en ethische richtlijnen van de Guild of Guides volgt en dat er via deze organisatie een vertrouwenspersoon beschikbaar is voor de klant die zich onjuist behandeld voelen door de coach of andere klachten over coach willen bespreken met een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

15. Copyright 

Op al het materiaal dat FLO Coaching verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur(s). 

01. Algemeen
FLO Coaching is opgericht door Floris Wolswijk en Lotte Merijn Boekhout. De trajecten bij Lotte Merijn Boekhout worden uitgevoerd door House of Joy Coaching. House of Joy Coaching is opgericht door Lotte Merijn Boekhout, gevestigd in Anna Paulowna en ingeschreven bij de KvK onder nummer 80147828. House of Joy richt zich op coaching binnen het werkveld persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en vorming.

02. Definities

 • Opdrachtnemer: FLO Coaching
 • Coach: Lotte Boekhout, eigenaar van House of Joy Coaching. 
 • Klacht: Het individu van 21 jaar of ouder dat een begeleidingstraject aan gaat met de coach.
 • Opdrachtgever: Het bedrijf of de instelling die één of meerdere werknemers laat begeleiden door de coach en daarmee verantwoordelijk is voor de betaling van de begeleiding.
 • Truffels: de in Nederland legaal in winkels verkrijgbare sclerotia van schimmels die de psychoactieve stof psilocybine bevatten.

03. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met FLO Coaching, en daarmee in verband houdende handelingen.

04. Coachtraject 

 1. De coach biedt professionele begeleiding aan gezonde volwassenen die psilocybine truffels in een veilige context willen gebruiken.
 2. Een coachingstraject bij FLO Coaching bestaat uit:
  1. Een online screening en kennismakingsgesprek waarmee de coach inschat of een ervaring met truffels veilig en gepast is voor de klant. 
  2. Een of meerdere voorbereidingsgesprekken waarin de coach uitleg geeft over de sessie en over de effecten van de truffels. De klant kan diens verwachtingen, vragen en intenties voor de sessie bespreken.
  3. De begeleide truffelsessie, die 6 tot 9 uur in beslag neemt, waarin de coach een veilige omgeving creëert en waarborgt en de hele dag aanwezig is voor de klant. De dag begint met een voorbespreking (voordat de klant de truffels inneemt) en eindigt met een nabespreking (nadat de truffels zijn uitgewerkt).
  4. Een kort contactmoment (via sms, whatsapp) de dag na de sessie, om te peilen hoe het met de klant gaat. 
  5. Een of meerdere integratiegesprekken waarin de klant diens ervaringen kan nabespreken en waarin de coach tips geeft voor de integratie van de ervaring. 
 1. Een coachingstraject bestaat niet uit:
  1. Het op enige manier bereiden van de truffels. De truffels worden (vers) geconsumeerd zoals ze uit de winkel komen.
  2. Het aanbieden van illegale alternatieven voor truffels. 
  3. Het vervoeren van de klant. De klant zorgt zelf voor vervoer terug naar huis, na de sessie. Als de truffels zijn uitgewerkt is deelname aan het verkeer wel toegestaan (d.w.z.: geen wettelijke overtreding) maar niet wenselijk (i.v.m. mogelijke moeheid en overgevoeligheid). Dit logistieke punt wordt besproken tijdens het voorbereidingsgesprek.
  4. Het verstrekken van nazorg ná het het laatste afrondende integratiegesprek. 
 1. Voorafgaand aan het de voorbereidingsgesprekken vindt een online screening en kennismaking plaats. Deze screening bestaat uit een vragenlijst die de klant online invult. Een medische screening maakt onderdeel uit van deze intake en bestaat uit een aantal vragen over onder andere de medische voorgeschiedenis en eventueel medicatiegebruik van klant. Op basis van de screening en kennismaking bepaalt de coach of hij / zij deelname geschikt en veilig acht voor klant. Indien deelname in dit stadium wordt afgeraden of ontzegd door de coach, komt daarmee het coachtraject te vervallen. De klant is geen betaling verplicht.
 2. Bovenstaande beschrijving van het coachingstraject is alleen van toepassing op 1-op-1 sessies en duo-sessies. Voor groepssessies gelden andere trajectbeschrijvingen, die de coach per keer met de deelnemers deelt.

05. Vertrouwelijkheid en privacy

 1. De klant en de coach zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De coach behoudt zich het recht voor om de geheimhouding te doorbreken in het geval er zich een (medische) noodsituatie voordoet tijdens de sessie en als de coach zich voor zijn / haar eigen veiligheid of die van de klant genoodzaakt voelt vertrouwelijke informatie te delen met derden, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend medisch personeel.
 3. De coach waarborgt de privacy van de klant en gaat zorgvuldig om met de door klant verstrekte gegevens. Een gedetailleerde omschrijving van welke gegevens worden verzameld en op welke termijn ze worden vernietigd is te vinden in de privacyverklaring van FLO Coaching.

06. Audio opname

 1. Uit veiligheidsoverwegingen kan er in overleg met de klant een audio-opname worden gemaakt van de begeleide truffelsessie. Deze mp3 opname wordt gemaakt met een voicerecorder die niet verbonden is met het internet. De opnames worden offline bewaard. Door deel te nemen aan een begeleide truffelsessie stemt deelnemer in met het maken van deze opname. Voorbereidings- en integratiegesprekken worden niet opgenomen.
 2. De klant kan na afloop van de sessie desgewenst een kopie van de audio-opname opvragen. Op verzoek kan het mp3-bestand worden verstuurd via WeTransfer. De klant mag de opname niet online delen of verspreiden zonder expliciete toestemming van coach.

07. Risicofactoren 

 1. Het gebruik van psilocybine truffels wordt afgeraden als er sprake is van:
  1. Antidepressiva of andere medicijnen die een interactie hebben met truffels
  2. Een psychiatrische diagnose / aandoening
  3. Een overwerkt trauma uit de (vroege) jeugd
  4. Een (familie) geschiedenis van psychose
  5. Een familielid met schizofrenie
  6. Hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten
  7. Epilepsie 
  8. Zwangerschap of het geven van borstvoeding
 1. Bovenstaande risicofactoren zullen besproken worden tijdens het kennismakingstraject. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om eventuele risicofactoren die op hem/haar van toepassing zijn te bespreken met de coach en eerlijk te zijn over zijn/haar psychische en somatische gezondheid.
 2. De coach is geen arts of psychotherapeut en kan geen passende begeleiding en/of nazorg bieden in het geval van onderliggende psychische en/of psychiatrische problematiek en/of somatische klachten. 
 3. De trajecten die FLO Coaching aanbiedt kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische of psychiatrische consulten en behandelingen.

08. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. De coach zal zijn/ haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten. De coach heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting. De begeleiding van FLO Coaching is resultaatgericht, maar zonder de oplossing of het resultaat te kunnen garanderen. De verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelen en het resultaat ligt bij de klant, en bij niemand anders.
 2. De klant gaat  de truffel sessie op  eigen risico en verantwoordelijkheid aan. Dit betekent dat de  klant de volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn ervaring tijdens de sessies en de gevolgen daarvan. De coach kan de effecten van de psilocybine-ervaring niet anticiperen of beheersen, en de klant draagt de risico’s die gepaard gaan met psychedelisch gebruik. De klant kan de keuze tot het nemen van psychedelische truffels tot moment van inname nog intrekken.
 3. Deelname is geheel op eigen risico. De coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor somatische en/of psychische klachten die ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de schade rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van coach. 
 4. De coach is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die deelnemer of opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens het begeleidingstraject. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. De coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele (indirecte) schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen van deelnemer, tenzij de schade rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van coach. 
 6. De coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de ruimte of inboedel van de ruimte die in naam van klant gehuurd wordt als locatie voor de sessie, tenzij de schade rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van coach.
 7. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor de vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
 8. In het geval van schade aan de praktijkruimte of aan eigen inboedel zal de coach een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de klant.

09. Begeleidingsovereenkomst

Truffelsessies vinden uitsluitend plaats na ondertekenen van een begeleidingsovereenkomst. Met het tekenen van die overeenkomst, verklaart de klant, akkoord te gaan met de kaders van de coachingsopdracht zoals uiteengezet in de ondertekende overeenkomst en in overeenstemming met de algemene voorwaarden. 

10.  Weigering 

 1. De coach behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren als zij de veiligheid van zichzelf of klant niet kan waarborgen. 
 2. Als tijdens of na de voorbereidingsgesprekken blijkt dat het coachingstraject toch niet geschikt is voor de klant, dan zal de coach dit mondeling vermelden en desgewenst ook schriftelijk. De geplande truffelsessie wordt daarmee geannuleerd. De klant is in dat geval het bedrag voor losse coachsessie(s) verschuldigd aan coach voor de gemaakte onkosten en de geïnvesteerde tijd.
 3. De coach behoudt zich het recht om te weigeren de klant te begeleiden bij aanvang van de sessie. Bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) als de klant onder invloed van alcohol of drugs naar de sessie komt, tekenen vertoont van psychose of een andere psychiatrische aandoening of intimiderend gedrag vertoont. De truffelsessie wordt dan per direct geannuleerd en de coach rekent hiervoor de volledige kosten. 

11. Investering en betalingsvoorwaarden

 1. De actuele tarieven voor de geboden diensten staan vermeld op de website www.flocoaching.nl of zijn op te vragen bij de coach. 
 2. Indien begeleiding plaatsvindt buiten Anna Paulowna, brengt de coach reiskosten en eventueel accommodatiekosten in rekening. Deze komen bovenop het bedrag dat hierboven beschreven is. Dit soort extra kosten worden vooraf in een schriftelijke offerte gedeeld met de klant.
 3. Voor de betaling ontvangt de klant een factuur. De klant of opdrachtgever is verplicht om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van de coach. De factuur dient minimaal één week voor de begeleide truffelsessie betaald te zijn. 
 4. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, dan stuurt FLO Coaching een betalingsherinnering. Wordt hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is FLO Coaching genoodzaakt om de vorderingen, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen (conform de wet) volledig voor de rekening van de opdrachtgever. Bij uitblijven van de betaling is FLO Coaching gerechtigd verdere afspraken op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

12. Afmeld- en annuleringsbeleid

 1. Voorbereidings- en integratiegesprekken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd en tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet.  
 2. Indien de afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd of als klant niet op de afspraak verschijnt dan wordt het volledige bedrag voor een losse afspraak in rekening gebracht. 
 3. Een begeleide truffelsessie kan tot 14 dagen van tevoren kosteloos worden verzet of geannuleerd. Bij het verzetten van de begeleide truffelsessie dient de klant wel rekening te houden met een mogelijke wachttijd voor het inplannen van een nieuwe sessie. 
 4. Een begeleidde truffelsessie die binnen 14 dagen voor aanvang van de sessie wordt geannuleerd wordt volledig in rekening gebracht. Het bedrag voor de begeleide truffelsessie wordt volledig gefactureerd en daarmee vervalt het recht op restitutie. 
 5. Bij het verzetten van een truffelsessie tussen de 14 dagen en 48 uur voor aanvang van de sessie brengt de coach een percentage van 25% in rekening. Bij annuleringen binnen 48 uur brengt de coach een percentage van 75% in rekening. Als de klant niet op de sessiedag verschijnt dan worden de volledige kosten in rekening gebracht. 
 6. Mocht de klant op de sessiedag verschijnen, maar toch besluiten om de truffels niet te nemen dan is dat de deelnemers goed recht. De coach kan als alternatief een coachsessie en ontspannen meditatieve muziekreis aanbieden van ongeveer 3 tot 4 uur. De coach brengt een percentage van 75% in rekening. 

13. Overmacht

In geval van overmacht bij de coach zal hij/zij daarvan direct mededeling doen aan klant en opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden haar verplichtingen opgeschort. In het geval van overmacht hebben beide partijen het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De coach zal dan het reeds betaalde bedrag terug storten. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan, ziekte aan de zijde van coach.

14. Toepasselijk recht & Beroepsvereniging

 1. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  Bij een klacht wordt de klant of opdrachtgever verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met de coach. 
 2. De coach is aangesloten bij de “Guild of Guides” – een beroepsvereniging voor begeleiders die met legale psychedelische middelen werken. Dit betekent dat coach de gedragsregels en ethische richtlijnen van de Guild of Guides volgt en dat er via deze organisatie een vertrouwenspersoon beschikbaar is voor de klant die zich onjuist behandeld voelen door de coach of andere klachten over coach willen bespreken met een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

15. Copyright 

Op al het materiaal dat FLO Coaching verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur(s).